Kortbestemmelser Privat

1. Circle K Privat Kort udstedes af

Circle K Danmark A/S, Postboks 120, 0900 København C, CVR.nr 28142412, www.circlek.dk (i det følgende benævnt “Circle K”

2. Kortets anvendelsesmuligheder

Kortet kan anvendes hos Circle K og Statoil servicestationer, 1-2-3 og INGO i Danmark, Sverige og Norge til køb af benzin, diesel, smøreolie, kør-videre-produkter*, flaskegas, tilbehør, bilvask, leje af bil (kun i Sverige og Norge), kiosk- og dagligvarer m.v. samt til opnåelse af adgang til Storebæltsbroen og Øresundsbroen.

Evt. nye anvendelsesmuligheder vil blive oplyst på www.circlek.dk.

* Kør-videre-produkter omfatter kølervæske, sprinklervæske, autopærer, viskeblade, isfjerner og isskraber

3. Vilkår knyttet til erhvervelse og anvendelse af kortene

3.1 Navn og PIN-kode på kortene

Kortet udstedes lydende på navn. Hvis det ønskes, kan et kort udstedes lydende på en andens navn end dit. Endvidere kan kort udstedes lydende på et bilnummer eller anden betegnelse i stedet for et navn. Du hæfter dog i alle tilfælde for køb foretaget med kortet.

Alle kort udstedes med en pinkode. Glemmer du den oprindelige pinkode, kan du bestille en ny på Circle K's stationer, hos Circle K på tlf. 70 101 101 eller via www.circlek.dk.

Pinkoden kan efter udstedelsen ændres til en selvvalgt pinkode på alle Circle K og Statoil servicestationer, 1-2-3 stationer samt INGO i Danmark.

Pinkoden skal holdes hemmelig for at undgå misbrug. Circle K kender ikke pinkoden.

Køb med kortet kan, med mindre andet følger af nedenstående, kun ske mod forevisning af kortet og brug af pinkode eller underskrift på nota. Salgsstedet kan kræve legitimation forevist.

Anvendelse af kort i automater kan kun ske ved brug af pinkode. Det samme gælder ved køb med kort hos Circle K Servicestationer, 1-2-3 og INGO i Sverige og Norge. Anvendelse af kortet til opnåelse af adgang til Storebæltsbroen og Øresundsbroen kan ske uden anvendelse af pinkode eller underskrift på nota. Det samme kan være tilfældet ved anvendelse af kortet i kortterminal placeret ved indkørsel til vaskehaller på Circle K servicestationer.

Kort, der lyder på navn, må kun benyttes af den person, hvis navn står på kortet. Kort, der lyder på et bilnummer, må kun benyttes ved køb til den bil, hvis nummer står på kortet.

3.2 Købsbegrænsninger

Circle K forbeholder sig ret til at afvise køb for beløb, der overskrider nedenstående beløbsgrænser:

Circle K Privat Kort

Beløb pr. døgn

Beløb pr. uge

Max antal transaktioner
pr. døgn

Generel købsbegrænsning

5.000 kr.

10.000 kr.

7

Cigaretter, tobaksvarer,
paysafe, oplevelsesbokse og taletidskort

900 kr.

2.000 kr.

7

 Det er muligt at tanke færdig uanset limit er overskredet midt i tankningen. Beløbet pr. uge er max. køb i kr. en uge rullende baglæns. Overskrides beløbet, eller antallet af transaktioner, vil kortet blive afvist efter endt tankning, jævnfør afsnit 9.

Endvidere forbeholder Circle K sig ret til at afvise køb med kortet der medfører overskridelse af det iht. pkt. 6 fastsatte kreditmaksimum, samt i tilfælde hvor der foreligger begrundet mistanke om, at der er tale om misbrug af kortet.

Circle K forbeholder sig ret til at justere købsbegrænsninger generelt og indenfor specifikke varegrupper. Ændringer vil blive offentliggjort på www.circlek.dk.

3.3 Hæftelses- og ansvarsregler

Når kortet tages i brug aktiveres det.

Kortet skal opbevares forsvarligt, fx i tegnebog eller i taske – aldrig i en efterladt bil og aldrig sammen med pinkoden. Du skal jævnligt undersøge, om kortet fortsat er på sin rette plads.

Hvis kortet bortkommer eller du får mistanke om at en uberettiget person har fået kendskab til din pinkode skal dette omgående meldes telefonisk til Circle K tlf. 70 101 101 (hele døgnet). Der vil herefter blive spærret elektronisk for yderligere køb med kortet.

Tyveri, misbrug eller formodning herom, skal straks anmeldes til Politiet.

Som udgangspunkt hæfter du ikke for tab som følge af andres uberettigede brug af kortet. Du hæfter dog for op til 375 kr., hvis det påvises, at din pinkode er anvendt ved købet, og op til 8.000 kr., hvis det tillige påvises, at du enten:

  • har undladt at underrette Circle K snarest muligt efter at have fået kendskab til, at kortet er bortkommet, eller at din pinkode er kommet til den uberettigedes kendskab
  • har givet din pinkode til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse eller
  • ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse

Ligeledes hæfter du med op til 8.000 kr., når kortet ved købet har været aflæst fysisk, eller elektronisk, og den uberettigede bruger i tilknytning hertil, har anvendt en falsk underskrift, og det påvises - at enten du, eller nogen, som du har overladt kortet til:

  • har undladt at underrette Circle K snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingskortet er bortkommet eller
  • ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse

Endvidere hæfter du uden beløbsbegrænsning, når din pinkode er anvendt ved købet og det påvises, at du har oplyst denne til den, der uberettiget har anvendt kortet, under omstændigheder, hvor du indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug.

Endelig hæfter du uden beløbsbegrænsninger, hvis det påvises at du har handlet svigagtigt eller bevidst har undladt at opfylde dine forpligtelser til sikring af kortet mod uberettiget brug.

Bortset fra sidstnævnte tilfælde hæfter du dog ikke for uberettiget anvendelse, der finder sted, efter at Circle K har fået meddelelse om, at kortet er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til pinkoden, eller at du af andre grunde ønsker kortet spærret. Du hæfter naturligvis heller ikke, hvis Circle K vidste eller burde vide, at der var tale om uberettiget anvendelse af kortet.

Reglerne om hæftelse for uberettiget brug af kortet findes i Lov om Betalingstjenester (Lov nr. 365 af 26/4 2011) § 62.

3.4 Øvrige vilkår

Der gives ingen rabat på køb foretaget i Norge og Sverige.

Der gives som udgangspunkt ikke rabat på 1-2-3 servicestationer og INGO, med mindre du er omfattet af en særaftale, typisk med prisbasis i Circle K's officielle listepris. Evt. rabat ydes på pumpepris med mindre andet er aftalt.

4. Betaling for køb m.v.

Du faktureres for de foretagne køb omkring den 25. i hver måned (6. sidste arbejdsdag i måneden).

Saldoen forfalder, med mindre andet særskilt aftales, til betaling den første hverdag i den efterfølgende måned.

For at få et Circle K Privat Kort kræves det, at du tilmelder dig Betalingsservice eller får tilsendt fakturaen til e-Boks. Hvis du ønsker fakturaen tilsendt til e-Boks, så skal du selv tilmelde dig e-Boks og i e-Boks skal du vælge Circle K kontokortfaktura, som et af dokumenterne du modtager i e-Boks.

Afmelder du Circle K kortfakturaen hos Betalingsservice og/eller undlader at tilmelde / framelde dig e-Boks vil du modtage fysisk faktura. Opkrævningsafgiften vil da være 19,00 kr. 

Ved betaling efter sidste rettidig betalingsdag beregnes en morarente svarende til Rentelovens bestemmelser.

Eventuelle reklamationer vedrørende faktura skal ske inden 3 måneder.

Enhver væsentlig misligholdelse af betalingsvilkårene for kontoen vil kunne medføre spærring af kortet og hermed ophør af al yderligere kredit, indtil beløbet er betalt fuldt ud.

5. Omkostninger, renter, gebyrer mm.

Prisblad pr. 1. juni 2017

Omkostninger, gebyrer, renter mm.

Kortoprettelse

Gratis

Årsafgift pr. kort

Gratis

Erstatningskort

Gratis

Opkrævningsafgift ved betaling via Betalingsservice

5,50 kr.

Opkrævningsafgift ved faktura sendt til e-Boks og betaling via netbank

0 kr.

Opkrævningsafgift ved faktura sendt pr. brev
(pga afmelding af Betalingsservice og/eller e-Boks)

19 kr.

Månedskontorente ved faktura sendt pr. brev
(pga afmelding af Betalingsservice og/eller e-Boks)

1,25 %

Rykkergebyr

100 kr.

Inkassoadvis

100 kr.

Morarenter 

Iht. Renteloven

Valutaomvekslingsgebyr ved køb i udlandet

1 %

 

Ovenstående afgifter, gebyrer m.v. er de p.t. gældende. De til enhver tid gældende satser finder du på www.circlek.dk

Eksempler på kreditomkostninger
pr. måned pr. betalingsform:

Månedligt køb

Total beløb inkl. omk.

ÅOP i %

Betalingsservice

1.250 kr.

1.255,50 kr.

5,41 %

 

2.500 kr.

2.505,50 kr.

2,67 %

 

5.000 kr.

5.005,50 kr.

1,33 %

E-boks

1.250 kr.

1.250 kr.

0 %

 

2.500 kr.

2.500 kr.

0 %

 

5.000 kr.

5.000 kr.

0 %

Faktura sendt pr. brev

1.250 kr.

1.284,63 kr.

38,81 %

 

2.500 kr.

2.550,25 kr.

26,97 %

 

5.000 kr.

5.081,50 kr.

21,41 %

6. Kreditvurdering

Circle K Privat Kort udstedes kun til myndige personer over 18 år.

Circle K forbeholder sig ret til at foretage en kreditvurdering på baggrund af indhentede oplysninger fra pengeinstitut og/eller et af Datatilsynet anerkendt kreditoplysningsbureau. På grundlag af denne kreditvurdering fastsættes et kreditmaksimum, som revurderes regelmæssigt. På grundlag af samme vurdering forbeholder Circle K sig ret til, uden yderligere begrundelse, at afslå at yde kredit.

Hvis du har navne- og adressebeskyttelse eller er udrejst af Danmark, så kan du ikke blive oprettet som Circle K Privat Kort kunde.

7. Behandling af indsamlede oplysninger

Den dataansvarlige m.h.t. de indsamlede oplysninger er Circle K.

De generelle oplysninger, som du har afgivet ved ansøgningen om kortet så som navn, adresse, tlf.nr., cpr.nr indgår i vurdering af din kreditværdighed, og resultatet søges efterfølgende bekræftet hos et kreditoplysningsbureau. Kortudsteder forbeholder sig ret til løbende at overvåge kortindehavers forhold hos et af Datatilsynet anerkendt kreditoplysningsbureau samt hos Det Centrale Personregister.

Uanset om du i din ansøgning om kortet har givet samtykke til anvendelse af personoplysninger i markedsføring for Circle K, vil dette ikke ske, hvis du efterfølgende ved henvendelse frabeder dig dette. Henvendelsen til Circle K kan ske pr. brev, e-mail, fax eller telefonisk på de under pkt. 13 anførte adresser/numre. Oplysninger om køb m.v. registreres og benyttes til udarbejdelse af en faktura, korrektioner og retshåndhævelse. Endvidere benyttes de i et vist omfang til statistikker og generelle analyser.

Circle K forbeholder sig herudover ret til at anvende oplysninger om i hvilket omfang (men ikke hvad og hvor), der er foretaget køb på kortet, i sin markedsføring overfor dig.

Ved overgivelse af skyldige beløb til retslig inkasso gives meddelelse herom til RKI Kreditinformation og Debitor Registret med angivelse af dit navn, adresse, fødselsdato og beløb. Circle K kan i denne forbindelse anvende inkassopartner til inddrivelse af din gæld, som derved gives de nødvendige oplysninger til brug for denne inddrivelse. Du har mulighed for at få indsigt i de oplysninger, som Circle K og en eventuel inkassopartner har registreret og behandler. Ønsker du oplysningerne på skrift, kan Circle K evt. kræve et gebyr i henhold til bestemmelser herom fastsat af justitsministeren. Notaer underskrevet af kunden opbevares ca. 1/2 år. Kopier af fakturaer opbevares i 5 år, og de deri indeholdte oplysninger med evt. korrektioner opbevares normalt elektronisk i samme tidsrum.

Er der fejl i de registrerede oplysninger, eller er oplysningerne vildledende, vil de blive rettet på din anmodning herom.

Du accepterer, at kommunikation imellem dig og Circle K, herunder Circle K’s inkassopartner, kan ske digitalt, eksempelvis via e-mail på den at dig angivne mailadresse.

Ved brug af Circle K udstedte kort accepteres de til enhver tid gældende privatlivs politikker. Disse forefindes på www.circlek.dk

8. Navne- og adresseændringer

Hvis du ændrer navn eller flytter bedes du kontakte Circle K pr brev til Circle K Danmark A/S, Postboks 120, 0900 København C eller som meddelelse sendt via www.circlek.dk

9. Spærring af kort og afvisning af køb med kort

Kortet vil blive spærret, hvis det meldes stjålet, tabt eller der er risiko for, at pinkoden er kommet til uvedkommendes kendskab, samt når kontokortaftalen er opsagt.

Kortet vil endvidere kunne blive spærret, hvis de aftalte betingelser om købsbegrænsninger eller kreditmaksimum ikke er overholdt.

Herudover forbeholder Circle K sig ret til at spærre kortet, hvis der er begrundet formodning om misbrug af kortet, f.eks hvor der sker omfattende køb på kortet indenfor et meget kort tidsrum, som ikke ligger indenfor dit normale forbrugsmønster.

Endelig vil kortet blive spærret, hvis du standser dine betalinger eller indleder konkurs samt skifter til fast bopælsadresse udenfor Danmark.

Desuden vil køb med kortet kunne blive afvist hvis, 1) en forkert pinkode indtastes mere end 3 gange, 2) købsbegrænsninger i afsnit 3.2 ikke overholdes, 3) det for dig fastsatte kreditmaksimum overskrides eller 4) hvis du registreres i RKI eller lignende register.

10. Opsigelse af kortaftale og ændring af kortbestemmelser

Du kan når som helst og uden varsel opsige kortaftalen.

Circle K forbeholder sig ret til at opsige kortaftalen eller ændre kortbestemmelserne med 2 måneders varsel. Ændringer som ikke er til ugunst for dig, forbeholder vi dog ret til at foretage uden varsel.

Hvis du benytter kortet efter det varslede ikrafttrædelsestidspunkt for ændringen, anses du for at have accepteret ændringen.

Information om de nye bestemmelser vil blive givet via den fremsendte faktura og på Circle K hjemmeside (www.circlek.dk).

De til enhver tid gældende kortbestemmelser kan findes på www.circlek.dk og kan fås tilsendt ved henvendelse til Circle K tlf. 70 101 101..

11. Udløb og fornyelse

Kortet er forsynet med en udløbsdato. Det fornyes automatisk ca. 1 måned før kortet udløber, hvis du har benyttet kortet indenfor de seneste 6 måneder forud for fornyelsestidspunktet, og du ikke forinden har opsagt kontoaftalen.

Circle K Privat Kort har en gyldighed på 5 år.

12. Tilsynsmyndighed og klageadgang

Circle K er, iht. Kapitel 9 i Lov om Betalingstjenester, som kortudbyder undergivet tilsyn af Finanstilsynet, Forbrugerombudsmanden og Konkurrencestyrelsen. Herudover er Circle K iht Persondataloven undergivet tilsyn af Datatilsynet.

Hvis du har klager, bedes du henvende dig herom til Circle K på nedennævnte adresse eller telefon nr. Giver Circle K dig ikke medhold i din klage eller ved generelle klager, kan du henvende dig til forbrugerklagenævnet ved Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 4171 5000 eller den relevante tilsynsmyndighed.

Klager vedrørende gebyrer kan rettes til Konkurrencestyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 4171 5000. Klager vedrørende registrering af persondata, samt spærring af kort kan rettes til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, tlf. 3319 3200.

13. Kontakt til Circle K

Circle K kan kontaktes på nedenstående adresser og nr.

Postadresse:
Circle K Danmark A/S
Att.: Kundeservice
Postboks 120
0900 København C

Besøgsadresse:
Circle K Danmark A/S
Borgmester Christiansens Gade 50
2450 København SV.

Telefon: 70 101 101 (døgnåben)

E-mail: Send mail via www.circlek.dk

Internet: www.circlek.dk

Nærværende kortbestemmelser er gældende fra 25. maj 2018.