Kortbestemmelser EUROPE card

1. Definitioner

Kortudsteder: Circle K Danmark A/S, Postboks 120, 0900 København C, CVR.nr 28142412, www.circlek.dk (i det følgende benævnt “Circle K”).

Bruger/Kortindehaver: Den, der har indgået aftalen med Kortudsteder om brug af kortet.

Kort: De korttyper, der er beskrevet under pkt. 2. Såfremt intet andet er anført i kortbestemmelserne, gælder bestemmelserne for Circle K og Statoil EUROPE card

2. Kortenes anvendelsesmuligheder

2.1 Generelt

Kortindehaver forpligter sig til udelukkende at anvende Circle K og Statoil EUROPE card erhvervsmæssigt.

2.2 Korttyper og anvendelsesmuligheder

2.2.1 Circle K EUROPE og Statoil card

Circle K og Statoil EUROPE card kan anvendes ved køb på mere end 18.000 stationer i Europa. Herunder alle Circle K og Statoil servicestationer, 1-2-3 stationer, Circle K og Statoil Truck anlæg og INGO, samt hos Circle K's til enhver tid værende EUROPE card samarbejdspartnere, og på de af dem til enhver tid anviste stationer. Ved køb i Danmark er Circle K sælger af produkterne. Ved køb uden for Danmark er Circle K International Card Center AB, Stockholm, sælger. 

I nedenstående tabel ses de forskellige korttyper og købsrestriktioner.

Købs kode

Diesel*

Benzin

Kør-videre-produkter**, smøreolie og flaskegas

Bilvask

Autotilbehør og værksted

Kør-videreprodukter** i Europa

Kiosk og cafeteria

65

x

x

x

x

x

x

x

64

x

x

x

x

x

x

 

63

x

x

x

x

 

 

 

62

x

x

x

 

 

 

 

61

x

x

 

 

 

 

 

60

x

 

 

 

 

 

 

*) Også AdBlue tanket direkte fra pumpe og købt i dunk samt vejafgift.**) Kør-videre-produkter omfatter kølervæske, sprinklervæske, autopærer, viskeblade, isfjerner og isskraber.

Desuden kan alle kortene anvendes til køb af broafgifter på Storebæltsbroen og Øresundsbroen enten via betalingsterminalen eller via BroBizz.

Circle K og Statoil EUROPE card kan ud over køb på servicestationer også bruges til køb af: Vej-, motorvej-, bro- (herunder Storebæltsbroen og Øresundsbroen) og tunnelafgift samt nødtjenesteservice, herunder også reparation.

3. Vilkår knyttet til indehavelse og anvendelse af kortene

3.1 Navn og pinkode på kortene

Kortene udstedes lydende på navn. Hvis det ønskes, kan et kort udstedes lydende på en andens navn udover Brugerens. Endvidere kan kort udstedes lydende på et bilnummer eller anden betegnelse i stedet for et navn. Brugeren hæfter dog i alle tilfælde for køb foretaget med kortet.

Alle kort udstedes med en pinkode. Glemmes pinkoden, kan en ny bestilles på Circle K og Statoil's stationer, hos Circle K på tlf. 70 101 101, på www.circlek.dk. eller via vores webportal Card E-services.

Pinkoden skal holdes hemmelig for at undgå misbrug. Circle K kender ikke pinkoden.

Pinkoden kan efter udstedelsen ændres til en selvvalgt pinkode på alle Circle K og Statoil servicestationer, 1-2-3 stationer, INGO og Circle K og Statoil Truck anlæg i Danmark.

Køb med et kort kan kun ske mod forevisning af kortet og brug af pinkode eller underskrift på nota. Salgsstedet kan kræve legitimation forevist. Køb med kort i betalingsautomater kan kun ske ved brug af pinkode. Det samme gælder ved køb med kort hos Circle K og Statoil i Sverige og Norge samt på stationer i resten af Europa. Køb på Storebæltsbroen og Øresundsbroen kan ske uden anvendelse af pinkode eller underskrift på nota. Det samme kan være tilfældet ved køb af parkering og ved køb af bilvask i terminal placeret ved indkørsel til vaskehal på Circle K og Statoil servicestationer.

Kort, der lyder på navn, kan kun benyttes af den person, hvis navn står på kortet. Kort, der lyder på et bilnummer, kan kun benyttes af ihændehaveren ved køb til den bil, hvis nummer står på kortet.

Der spærres for yderligere køb med kortet, hvis en forkert pinkode indtastes mere end 3 gange.

3.2 Købsbegrænsninger

Circle K forbeholder sig ret til at afvise køb, der overskrider nedenstående beløbsgrænser (standard købsprofil):

Circle K og Statoil EUROPE card

Beløb pr. døgn

Beløb pr. uge

Max antal transaktioner pr. døgn

Generel købsbegrænsning

12.000 kr.

50.000 kr.

7

Benzin

5.000 kr.

25.000 kr.

3

Diesel

12.000 kr.

50.000 kr.

7

Cigaretter, tobaksvarer, paysafecard, oplevelsesbokse og taletidskort

900 kr.

2.000 kr.

7

 

Udover et maksimumbeløb pr. døgn og pr. uge, findes der et månedligt maksimumbeløb. Kontakt Circle K Kundeservice for at få oplyst eller ændret, hvad der gælder for dit kort.

Det er muligt at tanke færdig uanset limit er overskredet midt i tankningen. Beløbet pr. uge er max. køb i kr. en uge rullende baglæns. Overskrides beløbet, eller antallet af transaktioner, vil kortet blive afvist efter endt tankning, jævnfør afsnit 9. 

Kortindehaver vil dog kunne kontakte Circle K og bede om at få kortet åbnet.

Endvidere forbeholder Circle K sig ret til at afvise betaling med kortet ved køb, der medfører overskridelse af det iht. pkt. 6 fastsatte kreditmaksimum, samt i tilfælde hvor der foreligger begrundet mistanke om misbrug af kortet.

Circle K forbeholder sig ret til at justere købsbegrænsninger generelt og indenfor specifikke varegrupper. Ændringer vil blive offentliggjort på www.circlek.dk.

Ønskes anden standard købsprofil på kortet end ovenstående, så kan Circle K Kundeservice kontaktes på tlf. 70 101 101, eller det kan ændres via vores webportal Card E-services. Vi kan desværre ikke tilbyde individuelle købsprofiler.

3.3 Hæftelses- og ansvarsregler

Når kortet tages i brug aktiveres det.

Kortet skal opbevares forsvarligt, fx i tegnebog eller i taske – aldrig i en efterladt bil og aldrig sammen med pinkoden. Kortindehaveren skal jævnligt undersøge, om kortet fortsat er på sin rette plads.

Hvis kortet bortkommer eller Bruger får mistanke om at en uberettiget person har fået kendskab til pinkoden, skal dette omgående meldes telefonisk til Circle K tlf. 70 10 101 (hele døgnet). Der vil herefter blive spærret elektronisk for yderligere køb med kortet.

Tyveri, misbrug eller formodning herom, skal straks anmeldes til Politiet.

Kortindehaveren hæfter for ethvert køb der foretages ved hjælp af kortet, uanset om købet overstiger ovennævnte købsbegrænsninger eller det for kortet iht. pkt. 6 fastsatte kreditmaksimum. Medmindre Kortindehaveren har handlet svigagtigt, hæfter Circle K dog for køb foretaget efter at kortet er meldt stjålet/bortkommet/stoppet af Brugeren. Kortindehaveren hæfter således fortsat for allerede foretagne køb, som endnu ikke er registreret på Kortindehaverens konto på tidspunktet for meddelelse til Circle K.

Efter at Bruger har begæret kortet standset, spærres der elektronisk for videre køb med kortet. Kortudsteder forbeholder sig endvidere ret til at afvise købstransaktioner ved begrundet mistanke om uberettiget brug af kortet.

3.4 Øvrige vilkår

Circle K forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre og differentiere rabatten, som ydes ved køb på de enkelte Circle K og Statoil servicestationer, Circle K og Statoil Truck anlæg samt INGO og 1-2-3 stationer, såvel som rabatterne der ydes på de af Circle K's til enhver tid værende EUROPE card samarbejdspartnere anviste stationer.

Ligeledes forbeholder Circle K sig, på ethvert tidspunkt, ret til at ændre de gebyrer, der opkræves i henhold til pkt. 5.

Når kortet benyttes på en Circle K eller en Statoil servicestation, eller på en ubemandet station (INGO og 1-2-3), ved køb af motorbrændstoffer i Danmark, vil prisen være Circle K's til enhver tid gældende listepris, med fradrag for den mellem Kortindehaver og Circle K aftalte rabat. 

Hvis pumpeprisen er lavere end listeprisen, med fradrag af den mellem Kortindehaver og Circle K aftalte rabat, nedsættes prisen som Kortindehaver skal betale, så den svarer til pumpeprisen. 

Ovenstående vilkår kan fraviges i individuelle aftaler mellem kortindehaver og Circle K samt i aftaler mellem foreninger og Circle K. Prisbasis vil så typisk være Circle K's listepris.

Circle K's til enhver tid gældende listepris offentliggøres løbende på www.circlek.dk.

Kortindehaver er bekendt med, at den ved købet udstedte udleveringsnota anførte pris er pumpeprisen og således kan afvige fra den pris der skal betales. Udleveringsnota er ikke gyldig som faktura.

Ved køb i Sverige, Norge, Estland og Litauen faktureres listeprisen uanset pumpeprisen. I alle øvrige lande faktureres den aktuelle pumpepris.

4. Betaling for køb m.v.

De foretagne køb fremgår af fakturaen, som fremsendes til Kortindehaveren senest den 5. arbejdsdag i hver måned. Saldoens forfaldsdato fremgår af fakturaen. Reklamationer vedrørende fakturaen må ske inden 3 måneder.

På internationale køb fremsendes der en separat opgørelse/specifikation (momsfaktura) fra Circle K International Card Center AB, Stockholm. Opgørelsen/specifikationen kan bruges til hjemtagelse af moms.

Ved betaling efter sidste rettidig betalingsdag beregnes en morarente på 1,25 % pr måned.

For benyttelse af kortet til betaling af tunnel-, bro-, vej- og motorvejsafgifter m.v. i visse lande opkræves de til enhver tid af Circle K fastsatte gebyrsatser. For benyttelse af kortet i udlandet opkræves et valutatillæg på 1% af købsbeløbet inkl. moms.

5. Omkostninger, renter, gebyrer m.m.

Prisblad pr. 1. august 2017. 

Omkostninger, gebyrer, renter m.m.

Kortoprettelse

Gratis

Årsafgift pr. kort

Gratis

Erstatningskort

Gratis

Månedskontorente

Gratis

Opkrævningsafgift ved faktura sendt pr. brev

19 kr.

Opkrævningsafgift ved faktura sendt til e-boks eller e-mail

Gratis

Opkrævningsafgift ved betaling via LeverandørService (kræver elektronisk fremsendelse af faktura)

Gratis

Rykkergebyr

100 kr.

Inkassoadvis

100 kr.

Morarenter

1,25 % pr. måned

Valutaomvekslingsgebyr ved køb i udlandet* 

Op til 1 % af købssummen

* Køb i udlandet inkluderer køb hos partnere fx. Storebæltsbroen og Øresundsbron

Ovenstående afgifter, gebyrer m.v. er de p.t. gældende. De til enhver tid gældende satser finder du på www.circlek.dk.

6. Kreditvurdering

Kortudsteder forbeholder sig ret til at foretage en kreditvurdering på baggrund af indhentede oplysninger fra pengeinstitut og/eller et af Datatilsynet anerkendt kreditoplysningsbureau samt evt. indhente regnskab fra Erhvervsstyrelsen, se i øvrigt under pkt. 8. Kreditvurderingen resulterer i et kreditmaksimum, som revurderes regelmæssigt. På grundlag af samme vurdering forbeholder Kortudsteder sig ret til, uden yderligere begrundelse, at afslå at yde kredit.

Kortudsteder forbeholder sig ret til løbende at overvåge Kortindehavers forhold hos et af Datatilsynet anerkendt kreditoplysningsbureau.

Ved ansøgningen om kort skal det forventede forbrug oplyses som grundlag for kreditvurderingen. Overskrides det oplyste forbrug væsentligt, vil yderligere køb på kortet kunne afvises. Genåbning vil bero på en fornyet kreditvurdering

7. Behandling af indsamlede oplysninger

Den dataansvarlige m.h.t. samtlige indsamlede oplysninger er Kortudsteder. De i ansøgningsskemaet indeholdte oplysninger benyttes i et vist omfang i Circle K's markedsføring.

Oplysninger om køb m.v. registreres og benyttes først og fremmest til gennemførelse af betalingstransaktioner, korrektioner, retshåndhævelse men også i et vist omfang til statistikker og generelle analyser.

Kortudsteder forbeholder sig herudover ret til at anvende oplysninger om hvorvidt og i hvilket omfang (herunder hvad og hvor), der er foretaget køb på kortet, i markedsføring overfor Kortindehaver. Lov om Betalingstjenester § 85 er derfor fraveget på dette punkt.

De i ansøgningsskemaet givne oplysninger og evt. øvrige oplysninger indhentet i forbindelse med udstedelse af kortet opbevares af Circle K så længe kontoforholdet består. Notaer underskrevet af Kortindehaveren opbevares ca. 1/2 år. Kopier af kontoudtog opbevares elektronisk i 5 år, og de deri indeholdte oplysninger med evt. korrektioner opbevares normalt elektronisk i samme tidsrum.

Ved overgivelse af skyldige beløb til retslig inkasso, gives meddelelse herom til RKI Kreditinformation og Debitor Registret med angivelse af navn, adresse, CVR.nr og beløb. Circle K kan i denne forbindelse anvende inkassopartner til inddrivelse af Kortindehavers gæld, som derved gives de nødvendige oplysninger til brug for denne inddrivelse. Kommunikation imellem Kortindehaver og Circle K, herunder Circle K’s inkassopartner, kan ske digitalt, eksempelvis via e-mail på den af Kortindehaver angivne mail adresse. Endvidere sker videregivelse af registrerede oplysninger til offentlige myndigheder i henhold til lov, f.eks. skattekontrolloven.

Ved brug af Circle K udstedte kort accepteres de til enhver tid gældende privatlivs politikker. Disse forefindes på www.circlek.dk/privatdata 

8. Navne og adresseændring

Navneændringer skal skriftligt meddeles Circle K enten pr. brev til Circle K Danmark A/S, Postboks 120, 0900 København C eller som meddelelse sendt via www.circlek.dk.

Nyt CVR.nr i forbindelse med nyt navn og/eller selskabsform kræver udfyldelse af ny ansøgningsformular og dermed oprettelse af ny konto samt udstedelse af nye kort.

Adresseændringer kan ske telefonisk til Circle K på tlf. 70 101 101, eller skriftligt til ovenstående adresser.

9. Spærring af kort og afvisning af køb med kort

Kortet vil blive spærret, hvis det meldes stjålet, tabt eller der er risiko for, at pinkoden er kommet til uvedkommendes kendskab, samt når kontokortaftalen er opsagt.

Kortet vil endvidere kunne blive spærret, hvis de aftalte betingelser om købsbegrænsninger eller kreditmaksimum ikke er overholdt.

Herudover forbeholder Circle K sig ret til at spærre kortet, hvis der er begrundet formodning om misbrug af kortet, f.eks. hvor der sker omfattende køb på kortet indenfor et meget kort tidsrum, som ikke ligger indenfor Brugerens normale forbrugsmønster.

Endelig vil kortet blive spærret, hvis Bruger indleder rekonstruktion, konkurs eller skifter til fast bopælsadresse udenfor Danmark.

Desuden vil køb med kortet kunne blive afvist hvis, 1) en forkert pinkode indtastes mere end 3 gange, 2) købsbegrænsninger i afsnit 3.2 ikke overholdes , 3) det for Bruger fastsatte kreditmaksimum overskrides, 4) hvis Bruger registreres i RKI eller lignende register.

10. Opsigelse af kontokortaftale og ændring af kortbestemmelser

Kortindehaver kan når som helst og uden varsel opsige kortaftalen.

Circle K forbeholder sig ret til at opsige kortaftalen eller ændre kortbestemmelserne med 2 måneders varsel. Ændringer som ikke er til ugunst for Kortindehaver, forbeholder Circle K dog ret til at foretage uden varsel.

Hvis Kortindehaver benytter kortet efter det varslede ikrafttrædelsestidspunkt for ændringen, anses denne for at have accepteret ændringen.

Information om de nye bestemmelser vil blive givet via den fremsendte faktura og på Circle K's hjemmeside (www.circlek.dk).

De til enhver tid gældende kortbestemmelser kan findes på www.circlek.dk og kan fås tilsendt ved henvendelse til Circle K Kundeservice på tlf. 70 101 101.

11. Udløb og fornyelse

Kortet er forsynet med en udløbsdato. Det fornys automatisk ca. en måned før kortet udløber, hvis Brugeren har benyttet kortet indenfor seneste seks måneder forud for fornyelsestidspunktet, og hvis Brugeren ikke opsiger kontoaftalen.

Alle korttyper har en gyldighed på 5 år.

12. Tilsynsmyndighed og klageadgang

Circle K er, iht. Kapitel 9 i Lov om Betalingstjenester, som kortudbyder undergivet tilsyn af Finanstilsynet.

Hvis du har klager, bedes du henvende dig herom til Circle K på nedennævnte adresse eller telefon nr. Giver Circle K dig ikke medhold i din klage, kan du henvende dig herom til relevant tilsynsmyndighed.

13. Kontaktoplysninger

Postadresse:
Circle K Danmark A/S
Att.: Kundeservice
Postboks 120
0900 København C

Besøgsadresse:
Circle K Danmark A/S
Borgmester Christiansens Gade 50
2450 København SV.

Telefon: 70 101 101 (døgnåben)

Internet: www.circlek.dk

Nærværende kortbestemmelser er gældende fra 25. maj 2018.